Vedtægter

§ 1 Klubbens navn
Klubbens navn er ” VFR Klub Danmark” eller “VFR OC Denmark (Owners’ Club)”. Klubben har hjemsted i Danmark med adresse hos formanden.

§ 2 Formål
Formålet er, gennem kammeratligt samvær, værkstedsaktiviteter og fælles køreture, at fremme og styrke interessen for
motorcyklismen og specielt Hondas V4+ modelserier.

§ 3 Medlemskab
Der findes kun én form for medlemskab, nemlig aktivt medlemskab.
Aktivt medlemskab er for alle, der vil efterleve formålsparagraffen og som er indehaver af et gyldigt motorcykelkørekort
Og ejer en Honda V4-model (VFR, RVF, VF) eller har en seriøs interesse i netop disse Honda-motorcykler.
Hvis et aktivt medlem mister sit kørekort eller på anden måde fortaber retten til at være aktivt medlem, har medlemmet
pligt til uden ugrundet ophold at meddele bestyrelsen dette. Hvis ikke pågældende medlem ønsker omgående
statusændring eller udmeldelse, beholder vedkommende sin status som aktivt medlem indtil udløbet af den pågældendes
kontingentperiode, hvorefter status automatisk ændres til registreret bruger.
Ethvert nyt medlem gennemgår et prøvemedlemskab på 6 måneder fra indmeldelsesdatoen, som er betalingsdatoen.
Medlemmer, der efter 6 måneder ikke er indehaver af et gyldigt motorcykelkørekort eller på anden vis ikke opfylder
formålsparagraffen, vil blive ekskluderet.
Bestyrelsen kan dispensere for eksklusionen, såfremt den finder, at det er i klubbens interesse.
Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt og formålstjenligt, kan der opkræves et gebyr ved nye medlemmers indmeldelse i
klubben. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af et sådant indmeldelsesgebyr.

Hvis et medlem
• modarbejder foreningens formålsparagraffer.
• fremkommer med offentlige racistiske udtalelser jævnfør straffelovens bestemmelser.
• på anden måde skriftligt eller verbalt forulemper nogen og dermed skader foreningens troværdighed, omdømme
eller kammeratskab.
• ved handlinger og aktiviteter forhindrer foreningens aktiviteter – herunder foreningens ‘klubhus’ www.vfr.dk i at
fungere optimalt d.v.s. forsøge at spamme, ændre ‘klubhusets’ udseende eller klubhuset driftsafviklingsstand
således, at det ikke kan levere de serviceydelser som medlemmerne har ret til, kan medlemmet af en enig
bestyrelse ekskluderes med øjeblikkelig virkning.

Det ekskluderede medlem har mulighed for at tale sin sag på den efterfølgende generalforsamling.
Såfremt der her er flertal for det, kan den pågældende optages igen, men som prøvemedlem i henhold til vedtægterne.
Eksklusion kan desuden ske ved manglende betaling i forbindelse med klubbens arrangementer. Forinden en eksklusion
skal der gives én skriftlig advarsel til den pågældende.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i juni måned eller i forbindelse med årets træf.
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen sker ved opslag i “Bestyrelsen informerer” forummet på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen
skal indeholde regnskabet.
Sager og forslag, der ønskes behandlet på enten den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling, skal senest
14 dage forinden dennes afholdelse være tilstilet bestyrelsen skriftligt.
Senest 1 uge før generalforsamlingen fremsendes en dagsorden.

På VFR Klub Danmark’s ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskabsaflæggelse og budget
6. Valg af Formand (samt bestyrelsesmedlemmer) jfr. §6
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. bestyrelsessuppleant (er) og Bilagskontrollant jfr. §6
8. Fastsættelse af kontingent
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer kan besluttes af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer det.
Afstemning skal ske skriftligt, (såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer fordrer dette).
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og har ret til at få ordet. Der kan kun afgives 1 stemmeseddel pr.
fremmødt medlem. Passive og prøvemedlemmer har ingen stemmeret. Der kan afgives skriftlig fuldmagt til et andet
fremmødt medlem; gyldigheden skal dog bekræftes af bestyrelsen. Hvert fremmødt, stemmeberettiget medlem kan, ud
over sin egen stemme, medbringe 1 stk. fuldmagt.
Afstemning i forbindelse med valg til bestyrelsen foregår ved, at de to valgte stemmetællere udleverer én stemmeseddel
personligt til hver af de tilstedeværende stemmeberettigede.
Stemmesedlerne skal være sådan indrettet, at der er nummererede linjer til at påføre kandidaternes navne 4 stk.(i år hvor
formandsposten er på valg) henholdsvis 5 stk. (i år hvor formandsposten ikke er på valg).
Såfremt der påføres flere navne end dem der er plads til, er stemmesedlen ugyldig. Stemmesedlen
er ikke ugyldig, hvis der er færre navne end der er plads til.
Såfremt formanden vælges blandt en af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, besættes dette
bestyrelsesmedlems plads af den kandidat med 3. flest stemmer. Perioden udløber efter 1 år.
Hvis formanden vælges til at indtræde i en valgperiode, for en formand der er fratrådt før valgperiodens udløb, udløber
valgperioden efter 1 år.
I tilfælde af, at der forekommer stemmelighed, der kræver omvalg mellem 2 bestyrelseskandidater, skal der, efter
ovenstående regler, udleveres nye stemmesedler.
Såfremt der forekommer stemmelighed, der kræver omvalg mellem 2 bestyrelseskandidater, vil den kandidat der står
øverst på fuldmagterne træde i kraft.
Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer
den, med angivelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
En ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af klubbens medlemmer, skal indkaldes senest 4 uger efter
begæringens modtagelse og med varsel jvf. §4.

§ 6 Bestyrelsen/Formand
Klubben ledes af en bestyrelse, valgt blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsen forpligter klubben ved underskrift af bestyrelsesformanden og bestyrelsens kasserer.
Bestyrelsen vælges altid for 2 år ad gangen, og består af i alt 6 medlemmer, inkl. formanden, der automatisk er indvalgt i
bestyrelsen. Herudover består bestyrelsen af 1 næstformand, 1 kasserer samt 3 menige bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges direkte til denne post. Hvert år vælges blandt medlemmerne 2 (i år hvor formandsposten er på valg),
henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer og desuden 2 bestyrelsessuppleanter samt, udenfor bestyrelsen, en
bilagskontrollant. Antallet af personlige stemmer afgør fordelingen af posterne som 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og kasserer. Konstitueringen skal ske snarest efter valget
og resultatet meddeles medlemmerne senest en uge efter generalforsamlingen.
Såfremt formanden fratræder sin stilling før periodens udløb, konstituerer den resterende bestyrelse en ny formand frem
til førstkommende generalforsamling.
Såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at forlade bestyrelsen, indtræder 1. bestyrelsessuppleanten i det afgående
bestyrelsesmedlems valgperiode og fortsætter i bestyrelsen til udløbet af dennes valgperiode.
Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der dog ikke kan forpligte medlemmerne eller klubben økonomisk ud over
summen det fastsatte, årlige kontingent.
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt. Over bestyrelsens
møder føres en protokol, som underskrives af samtlige deltagere og fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde med
stemmelighed er Formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen har i øvrigt mandat til at administrere forumrettigheder uden vedtægtsændringer.

§ 7. Kontingent
Hvert medlem betaler kontingent én gang årligt. Beløbsstørrelse og betalingstidspunkt fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
Indmeldelse og kontingentfornyelse skal ske ved køb af ét års medlemskab i onlinebutikken på klubbens hjemmeside.
Medlemskabet er aktivt så snart indbetaling er registreret på klubbens bankkonto. Medlemskabet
udløber automatisk på årsdagen for indbetalingsregistreringen.
Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben kan der ikke ske tilbagebetaling af kontingent.
Der tilkommer ikke tidligere medlemmer nogen andel i klubbens midler.
Udmeldelse af klubben skal tilstiles formanden skriftligt.

§ 8 Regnskab
Klubbens regnskabsperiode følger kalenderåret 1/1 – 31/12.
Kassereren fører kassebog (evt. elektronisk) over klubbens indtægter og udgifter, og udarbejder ved slutningen af hvert
regnskabsår et årsregnskab, bestående af resultatopgørelse og balance, samt budget for det efterfølgende år.
Årsregnskabet samt budget skal offentliggøres i forbindelse med indkaldelsen til årets generalforsamling.
Klubbens midler indsættes på klubbens bank-/girokonto.
Bestyrelsen eller bilagskontrollanten kan til enhver tid forlange klubbens regnskab udleveret.
Alle bilag underskrives af kassereren eller formanden.

§ 9 Arrangementer
Årligt tilbagevendende klubarrangementer så som sommertræffet, generalforsamlingen og julefrokosten skal om muligt
afholdes i forskellige uger år for år, for eksempel i lige ugenumre i lige årstal og i ulige ugenumre i ulige årstal.
Til alle arrangementer, der afholdes af menige medlemmer, udelukkende eller primært for VFR Klubbens medlemmer og
i øvrigt er overensstemmende med klubbens formålsparagraf, kan der hos bestyrelsen søges tilskud fra klubkassen.
Bestyrelsen bevilliger og fastsætter størrelsen af et eventuelt tilskud fra sag til sag og tilskuddet vil blive givet som
et fast beløb per deltagende VFR Klub-medlem.

§ 10 Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved en
vedtægtsændring. Såfremt klubben opløses, bruges overskydende midler på medlemmerne ved et mc eller socialt arrangeret arrangement. 
Disse vedtægter er vedtaget på klubbens generalforsamling lørdag den 24. juni 2023.